Regulamin zasad korzystania z serwisu Gorilo.pl

obowiązujący od dnia 14.05.2019 r.
§ 1
[Postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z serwisu gorilo.pl (dalej jako: „Serwis”), rodzaje usług świadczonych za jego pośrednictwem, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych w Serwisie.
 2. Właścicielem serwisu www.gorilo.pl jest spółka pod firmą: Gorilo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Ślusarska 6/3, 30-710 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758631, NIP 6793177095, Regon 381844808.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z jego Usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz polityce prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017.459 tj. z dnia 02.03.2017), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219, tj. z dnia 24.06.2017 r.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej „RODO”, oraz innych stosownych aktów prawnych.
§ 2
[Definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej nadane znaczenie:

 1. Gorilo – Gorilo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Ślusarska 6/3, 30-710 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758631, NIP 6793177095, Regon 381844808, a także do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11241027/A. Rejestr znajduje się pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.
 3. Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem http://www.gorilo.pl, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Gorilo, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Gorilo, a także realizację operacji handlowych przez Internet.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Gorilo drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 5. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego zakładu ubezpieczeń, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do Użytkownika przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
 6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa prezentowana jest w Serwisie. Gorilo oferuje ubezpieczenia będące w ofercie Towarzystw Ubezpieczeniowych: Signal Iduna Polska TU S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium, działająca przez Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 7. Formularz kalkulacjny – kalkulator składek umożliwiający Użytkownikowi przeliczenie wysokości składki na podstawie uzupełnionych przez niego danych.
§ 3
[Zasady korzystania z Serwisu]
 1. Serwis gorilo.pl na podstawie niniejszego Regulaminu, umożliwia Użytkownikowi, dostęp do propozycji ofertowych ubezpieczeń turystycznych.
 2. Z serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi, tj. które ukończyły 18 lat posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika. Użytkownik nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, poza składką ubezpieczeniową. Gorilo jest wynagradzane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w formie prowizji od zawartej umowy ubezpieczenia.
 4. Warunkiem korzystania z usług Serwisu, tj. zawarcia umowy ubezpieczenia jest posiadanie adresu mailowego.
 5. Użytkownik chcąc dokonać porównania ofert ubezpieczenia turystycznego jest zobowiązany wprowadzić do Formularza kalkulacyjnego niezbędne i prawdziwe informacje umożliwiające obliczenie prawidłowej składki.
 6. Szczegółowy opis ochrony ubezpieczeniowej dla wybranego przez Użytkownika wariantu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego mające zastosowanie do wybranej Oferty dalej jako „OWU”. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi według zasad określonych we właściwym OWU.
 7. OWU oraz pozostałe dokumenty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia są udostępnione w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikowi ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego, a także są dostarczane Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej.
 8. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej przez Serwis jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego wraz z informacjami dodatkowymi, które zostaną mu przekazane przez Serwis drogą mailową przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 9. Zawieranie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu umożliwiających dokonanie kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 10. Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem Serwisu umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 11. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Gorilo do przekazania danych użytkownika do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia.
 12. Indywidualne konto dla Użytkownika zostaje założone automatycznie, podczas zakupu ubezpieczenia w Serwisie w celu potwierdzenia zawartej umowy ubezpieczenia oraz przechowywania polisy. Użytkownik zostaje o tym poinformowany w e-mailu, który otrzymuje po zawarciu umowy. Wiadomość e-mail zawiera link do logowania wraz z nazwą użytkownika i hasłem. Użytkownik może dokonać zmiany hasła po zalogowaniu się do konta.
 13. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
§ 4
[Płatności]

Użytkownik dokonując zakupu polisy składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki ubezpieczeniowej. W celu dokonania płatności Użytkownik może wybrać płatność przelewem online lub kartą płatniczą/kredytową za pośrednictwem systemu First Data (Payeezy).

§ 5
[Zasady odpowiedzialności]
 1. Gorilo nie odpowiada za podanie przez Użytkownika w Serwisie niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
 2. Gorilo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 3. W działaniu Systemu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
§ 6
[Reklamacje, odstąpienie od umowy, rezygnacja z ubezpieczenia]
  1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać:

  1. a) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 12 333 72 35.

  1. b) korzystając z formularza znajdującego się w Serwisie, udostępnionego pod zakładką „kontakt”

  1. c) pisemnie na adres: Gorilo sp. z o.o., ul. Ślusarska 6/3, 30-710 Kraków.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: informacje o Użytkowniku, jego imię, nazwisko, umowę której dotyczy reklamacja (lub opis sytuacji związanej z jej zawarciem), adres e-mail.
 2. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji, Gorilo zawiadomi niezwłocznie składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez Gorilo.
 3. Reklamacje związane z zwartą umową ubezpieczenia mogą być składane przez Użytkowników na zasadach określonych w OWU właściwego dla wybranej polisy ubezpieczeniowej.
 4. Konsument może odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową lub klikając „zrezygnuj” po zalogowaniu się na indywidualne konto Użytkownika utworzone zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 Regulaminu.
§ 7
[Ochrona danych osobowych]
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Gorilo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Dane osobowe Użytkownik przekazuje dobrowolnie i są one wykorzystywane w celu przygotowania ofert, a także zawarcia umowy ubezpieczenia, jej realizacji i obsługi. W przypadku zakupu ubezpieczenia dane są przekazywane właściwemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu w celu realizacji i obsługi zawartej umowy ubezpieczenia.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również informacje dotyczące praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności Serwisu Gorilo.pl dostępnym pod linkiem https://gorilo.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Gorilo zobowiązuje się do ochrony podanych przez Użytkownika danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie we wskazanych celach.
§ 8
[Prawa własności intelektualnej]
 1. Gorilo informuje, że wszelkie znaki towarowe znajdujące się w Serwisie należą do Gorilo i wyłącznie Gorilo posiada prawo do ich wykorzystywania.
 2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich dostępnych w Serwisie treści tylko i wyłącznie do własnego, osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Gorilo.
§ 9
[Postępowania końcowe]
 1. Gorilo zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019 roku. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc poprzedni regulamin wydany przez Gorilo sp. z o.o. z dnia 5 kwietnia 2019 roku.